Cal Ros
Política de privacitat

Política de privacidad de datos


I.- Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?


Identitat: Mercè Centellas Junyent, D.N.I.: 39.322.390A
Adreça postal: Masia Cal Ros
Telèfon: 938699241
Adreça electrònica: calros@calros.infoII.- Amb quina finalitat tractem les dades personals?


La informació facilitada per les persones interessades, és a dir, aquelles que, en algun moment i a través de diversos mitjans, s’han interessat pel nostre establiment, la destinem exclusivament a una finalitat comercial, per a enviar-los informació relativa al nostre establiment (novetats, activitats, obsequis o promocions), ja sigui per correu postal o per correu electrònic.


La informació facilitada pels nostres clients la destinem a les finalitats següents:


F1 Finalitat contractual. Tractem les dades personals dels nostres clients que siguin necessàries per a la formalització del contracte de prestació del servei d’allotjament turístic.


F2 Finalitat legal. Les vostres dades personals també són tractades a l’empara del que disposa la normativa sectorial, en especial:


· la normativa tributària
· la normativa mercantil
· la normativa de seguretat ciutadana (obligació de registre en establiments d’hostalatge)


F3 Finalitat comercial. Si en l’apartat final d’aquest document ens doneu el vostre consentiment, us enviarem informació relativa al nostre establiment (novetats, activitats, obsequis o promocions), ja sigui per correu postal o per correu electrònic.III.- Quant de temps conservarem les dades personals?


Les dades personals proporcionades es conservaran durant els terminis que s’indiquen a continuació:


– Les dades que tenen una finalitat contractual i legal (tributària i mercantil) les conservarem durant un termini de 5 anys.


– Les dades i la documentació necessàries per donar compliment a la normativa de seguretat ciutadana, les conservarem durant un termini de 4 anys.


– Les dades que ens faciliteu amb finalitat comercial, les tractarem durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès, sempre i quan no en demaneu la supressió o cancel·lació amb anterioritat.IV.- Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?


– Quant a la finalitat contractual, la base legal per al tractament de les dades és l’execució del contracte de prestació del servei d’allotjament turístic (incloent-hi la gestió precontractual), en compliment del règim jurídic establert pel decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.


– Quant a la finalitat legal, la base legal per al tractament de les vostres dades és la següent:


· la normativa tributària (general, de facturació i la pròpia de cada tribut)
· la normativa mercantil
· la normativa se seguretat ciutadana: Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya.


– Quant a la finalitat comercial, la base legal per al tractament de les dades és el consentiment explícit, que es pot retirar en qualsevol moment.V.- A quins destinataris es comunicaran les dades personals?


En compliment del que disposi la normativa sectorial, les dades únicament seran comunicades als òrgans de l’Administració pública que siguin competents per a tractar-les. Les dades no es comunicaran a altres empreses o a tercers, ni es transferiran a un tercer país o organització internacional.VI.- Quins són els vostres drets?


– Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant dades personals que la concerneixen, o no.


– Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.


– En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del Reglament General de Protecció de Dades, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.


– Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting. El responsable del tractament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.VII.- Com podeu exercir els vostres drets?


– Mitjançant un escrit adreçat a : Mercè Centellas Junyent, Masía Cal Ros, 08281 Calonge de Segarra


– Mitjançant un escrit dirigit a la següent adreça de correu electrònic: calros@calros.infoVIII.- Quines vies de reclamació teniu disponibles?


Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).